Wednesday, November 11, 2015

The Importance of Liquidity Management in Islamic Finance and How Shariah Accommodate Its Implementation

(Nota Ringkasan hasil daripada bab dalam buku "Contemporary Issues in Islamic Finance: Deliberation At The International Shariah Scholars Dialogue 2006" tulisan Dr. Muhammad Syafi’i Antonio)


The Significance of Liquidity  Management
·         Managing liquidity is a fundamental component in the safe and sound management of Islamic bank and financial institutions
·         Sound liquidity management prudently managing assets and liabilities (on and off-balance sheet) to ensure the cash inflows can meet obligations.
·         It is important to have the process of liquidity planning :
o   assesses potential future liquidity needs,
o   considering various possible changes in market, political, regulatory
o   other internal and external factors.

Monday, December 10, 2012

Pembuktian Sihir Dalam Kes Mal (sivil) dan Jenayah


(Petikan Bab 4 Latihan Ilmiah 'Sihir : Pembuktian Di Mahkamah')

4.1 PENGENALAN

Penggubalan undang-undang berkaitan sihir sudah semestinya suatu keperluan pada masa kini. Namun, sebelum undang-undang itu digubal, ia perlu kepada beberapa elemen penting bagi menjadikan undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dan menepati prinsip penggubalan undang-undang iaitu memberi keadilan dan menjaga hak orang yang tertakluk padanya. Elemen seperti keterangan dan pembuktian adalah penting dalam menjaga hak-hak individu supaya individu yang tidak bersalah tidaklah sewenang-wenangnya dituduh di bawah kesalahan sihir.

Kedudukan Sihir Dalam Institusi Masyarakat dan Perundangan(Petikan Bab 3 Latihan Ilmiah 'Sihir : Pembuktian Di Mahkamah')

3.1 PENGENALAN

Sihir berasal dari perkataan as-sahar ( السحر ) iaitu bermaksud masa antara akhir malam dan awal siang.[1] Defenisi ini menggambarkan bahawa sihir itu ada persamaannya dengan kegelapan malam yakni suatu waktu yang sukar untuk dilihat secara jelas dengan mata kasar. Menurut Kamus Dewan, ilmu sihir ini diperincikan kepada ilmu guna-guna[2], mantera, ilmu pukau[3], ilmu tuju-tuju[4] dan sebagainya yang dapat menyakiti ataupun mempesona orang.[5]
Bahkan Allah Taala telah berfirman :

“Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir Yang dibacakan oleh puak-puak Syaitan Dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir Yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah Yang kafir (dengan amalan sihirnya); kerana merekalah Yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa Yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya Dengan berkata: "Sesungguhnya Kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah Engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya)". Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua: ilmu sihir Yang boleh menceraikan antara seorang suami Dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan) Dengan sihir itu seseorang pun melainkan Dengan izin Allah. dan sebenarnya mereka mempelajari perkara Yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. dan Demi Sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui Bahawa sesiapa Yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian Yang baik di akhirat. Demi Sesungguhnya amat buruknya apa Yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui.”[6]

Elemen Pembuktian Di Mahkamah (Bentuk Keterangan)


(Petikan Bab 2 Latihan Ilmiah "Sihir : Pembuktian Di Mahkamah)
 
Bab 2.1 : Pengenalan

Pembuktian merupakan elemen asas dalam mentadbir keadilan kes yang dibicarakan dan dibawa ke perhatian Mahkamah. Di Malaysia khususnya, tidak kira sama ada Mahkamah Sivil mahupun Mahkamah Syariah, elemen pembuktian yang digunapakai adalah berdasarkan adaptasi undang-undang yang termaktub dalam Indian Evidence Act 1872 yang dirangka oleh Sir James Stephen berasaskan prinsip Common Law Inggeris.

Sunday, December 9, 2012

(ESEI - ARTIKEL) Aspek-Aspek Klasikal Dalam Undang-Undang Keterangan Islam dan Kesesuaiannya Dalam Masyarakat Global Masa Kini


1.0       Pengenalan

Arus modenisasi yang dikecapi masyarakat global masa kini menyebabkan statut perundangan terutamanya aspek keterangan perlu menjalani proses semakan semula supaya ia selari dengan tuntutan semasa. Undang-undang syariah juga terkena tempiasnya. Sehingga ke hari ini, tokoh perundangan dan ahli akademik masih menjalankan proses semakan semula statut undang-undang keterangan Islam.[1] Oleh itu, artikel ini cuba untuk mengeluarkan semula aspek-aspek keterangan yang telah digariskan oleh fuqaha dan ulama’ terdahulu dan menilai sejauhmana ia masih bersesuaian dengan situasi semasa. Penulisan ini akan merujuk kepada perkembangan terkini di Malaysia sebagai sampel kepada masyarakat global kerana Malaysia menerima pakai keempat-empat pandangan mazhab ahli sunnah wal-jamaah, disamping perkembangan yang progresif ke arah mengemaskini statut keterangan Islam sedia ada di negeri-negeri di Malaysia.

Wednesday, November 14, 2012

(Article Review) : Urban Regulation In Islamic Law Through An Ottoman Manuscript


Penulis : Mustapha Ben-Hamouche 
Sumber : Journal Of Islamic Law & Culture
___________________________________________________________________________________
1.0       Pendahuluan

Artikel ini ditulis oleh Moustapha Ben-Hamouche[1] berjudul “Urban Regulation In Islamic Law Through An Ottoman Manuscript”[2] dan diterbitkan dalam Journal of Islamic Law and Culture pada 2011. Artikel ini mengupas secara terperinci berkenaan dengan undang-undang sebagai mekanisme mengatasi masalah pertikaian yang wujud hasil dari kepesatan pembangunan urbanisasi. Halaman artikel sebanyak 24 muka surat ini mengandungi pendahuluan (introduction), subtopik artikel seperti Riyadh al-Qasimin, peraturan perbandaran (urban regulations), isu pembahagian aset, teknik, metod, dan instrumen persempadanan kehartaan dan pengiraan kawasan, kejiranan dan perkongsian, perparitan dan lorong laluan, kawalan bandar, Hisba dan tanggungjawabnya, asas perwakafan, pertikaian dan konflik, tanah, pokok dan air, kontrak jualbeli, sewa, derma dan seumpamanya, kemudahan lain seperti gereja, perilaku bukan Islam dan gantirugi pembunuh, seterusnya diakhiri dengan kesimpulan.

Thursday, September 2, 2010

Elemen Keterangan dalam Kes Che Abdullah Che Kob lwn Wan Jarah Binti Wan Daud

Jika diteliti dalam penghakiman di hadapan Panel Rayuan Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan ini, terdapat tiga jenis elemen keterangan atau bayyinah yang digunakan dalam mensabitkan keputusan rayuan tersebut. Elemen keterangan atau bayyinah yang dimaksudkan adalah :